อาจารย์สุทัศน์  แก้วคำ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พิทักษ์  ธรรมะ
ประธานอนุกรรมการ

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภานุทัศ  สวัสดิ์ถาวร
ประธานอนุกรรมการ

อาจารย์ภานุวัตร  รื่นเรื่องฤทธื์
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม
อนุกรรมการ

อาจารย์นพดล  ใหม่คามิ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน  ปัสสาโก
อนุกรรมการ

อาจารย์นราวิชญ์  ศรีเปารยะ
อนุกรรมการ

อาจารย์วรพันธุ์  สมบัติธีระ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา  พุฒิวนากุล
อนุกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.บุญคง  สีเสน
อนุกรรมการ

อาจารย์ภาสกร  ธนศิระธรรม
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล  จันทะบุตร
อนุกรรมการ

อาจารย์ยุวเรศ  หลุดพา
อนุกรรมการและเลขานุการ

อาจารย์กชนิภา  วานิชกิตติกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางโสภิตา  ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ