ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์ฯและข้สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม