สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๒-๑๑๖ โทรสาร ๐๔๓-๗๒๒-๑๑๖