กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗