แผนยุทธศาสตร์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
๒. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
๓. ระดับความสำเร็จการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการทำแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประจำทุกปี
๒ พัฒนาระบบงานสารสนเทศในองค์กร สภาคณาจารย์และข้าราชการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
๔ สร้างเครือข่ายร่วมกับที่ประชุมสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษา
๕ ส่งเสริมและสร้างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย
๖ จัดให้มีสถานที่ในการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประสานงาน
กลยุทธ์
๑ สร้างระบบการสื่อสารกับประชาคมให้หลากหลายช่องทาง โดยจัดทำข่าวสารจุลสาร, เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, เว็บไซต์ยูทูบ และการประชาสัมพันธ์สม่ำเสมอ
๒ สื่อสารกับประชาคม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทราบข่าวสารได้รวดเร็ว มีความเป็นปัจจุบันและสม่ำเสมอ
๓ ใช้การสื่อสารร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
๔ จัดกิจกรรมประชาคมเป็นประจำทุกภาคเรียน
๕ สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาคมในมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบ รับเรื่องปัญหาและความต้องการของบุคลากร
กลยุทธ์
๑ ศึกษาปัญหา ความต้องการของประชาคม อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย
๒ รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นธรรม ความถูกต้อง
๓ ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
๔ ตรวจสอบปัญหา ความไม่โปร่งใส ในกิจการของมหาวิทยาลัย
๕ ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสวัสดิการและโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
๖ ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
๑ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๒ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและทั่วถึง ผ่านตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการในคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
๓ สนับสนุน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เพิ่มสูงมากขึ้น
๔ ส่งเสริมความตระหนักและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร
๕ จัดกิจกรรมเสริมประชุมสัมมนาทางวิชาการวิธีการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบและกลไกด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน