หน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดหน้าที่ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ ดังนี้

  (๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

  (๒) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

  (๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

  (๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

  การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับการคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย